Projektas „Turizmo ir kultūros tiltai“

Projektas „Turizmo ir kultūros tiltai” jau prasidėjo!

Projekto įgyvendinimo metu Alytaus miesto teatras sieks padidinti kultūrinių vietų lankytojų skaičių, organizuos daug kultūrinių renginių turistams ir vietos gyventojams, kurs naujus teatrinius pasirodymus.

Projekto biudžetas – 573 856,81 EUR, trukmė – 24 mėnesiai. Projektas įgyvendinamas pagal Europos kaimynystės priemonę ir yra finansuojamas Europos Sąjungos.

Bendradarbiavimo per sieną programos svetainė: https://bit.ly/39b97Jt

EuropeAid svetainė: https://bit.ly/3kUiQpK

KULTŪRA LEIDŽIA PAŽINTI

Vasario mėnesį įgyvendinant projektą pagal Europos kaimynystės priemonę „Turizmo ir kultūros tiltai“ Alytaus miesto teatre vyko kultūros dienos. Šių dienų metu Alytaus miesto teatro direktorė, darbuotojai, miesto kultūros srities atstovai susipažino su Tilsit teatro bendruomene.

Paroda Alytaus miesto teatre. Skaityti daugiau.
Kultūra leidžia pažinti. Skaityti daugiau.
Lietuvių kultūros dienos. Skaityti daugiau.

CULTURE LETS TO KNOW

In February, implementing the The European Neighbourhood project funding by  European Union “Tourism and Culture bridges”, Lithuanian Culture Days were held at Alytus City Theatre. During these days, director of Alytus City Theatre Inesa Pilvelytė, theatre employees and representatives of the city’s cultural field met the director of Tilsit Theatre Anna Kulijeva. Read more.

REŽISIERIUS KIRILAS GLUŠAJEVAS: „KURIAM GYVENDAMI, O GYVENAM KURDAMI“

Šiuo metu Alytaus miesto teatre vyksta intensyvus pasiruošimas naujajai premjerai „Broliai ir seserys“, kurią teatro scenoje išvysime jau lapkričio 5 dieną 18 val. O kol repeticijos vis dar tęsiasi, kviečiame artimiau susipažinti su šio spektaklio režisieriumi Kirilu Glušajevu ir teatre vykstančiu kūrybiniu procesu. Skaityti daugiau.

STAGE DIRECTOR KIRILL GLUSHAJEV: “WE CREATE BY LIVING AND LIVE BY CREATING“

Currently, Alytus City Theater is intensively preparing for the new premiere „Brothers and Sisters”, that we will be available from November 5. While the rehearsals are still going on, we invite you to get acquainted with the stage director Kirill Glushajev and the creative process of the performance.

„IVONA, BURGUNDIJOS PRINCESĖ“ – PREMJERA, SUKURTA PASAULIUI

Šiame teatre mane supa daug gerų, nuoširdžių bei talentingų žmonių, todėl aš esu šiuo metu labai laimingas“, – kalbėjo vengrų režisierius Szabo K. Istvan Alytaus miesto teatre statęs spektaklį „Ivona, Burgundijos princesė“. Šia premjera po beveik pusmetį trukusio karantino teatras atvėrė duris žiūrovams, neabejojama, jog spektaklis bus įvairių tarptautinių teatrų festivalių dalyvis. Skaityti daugiau.

THE PREMIERE MADE FOR THE WORLD – „IVONA PRINCESS OF BURGUNDY”

“I am very happy right now, because I am surrounded by many friendly, honest and talented people in this theatre“ – said stage director from Hungary Szabo K. Istvan, who staged the performance “Ivona, Princess of Burgundia“ in Alytus City Theatre. After almost half a year of quarantine, the theater opened its doors to the audience with this premiere, there is no doubt that this performance will participate in various international theater festivals. Read more.

SPEKTAKLIS „IVONA, BURGUNDIJOS PRINCESĖ“ – PIRMAS TARPTAUTINĖS KOMANDOS DARBAS ALYTUJE

Pastaruoju metu dažnai tenka išgirsti klausimą, net patvirtinimą – „teatre niekas nevyksta“. Tenka sutikti, kad nevyksta GYVI susitikimai su žiūrovais, nes VIRTUALŪS susitikimai, ypač su mokiniais,  labai aktyvūs. O teatro scenoje – vyksta intensyvus kūrybinis procesas – statomas spektaklis pagal Witold‘o Gombrowich‘iaus  pjesę „Ivona, Burgundijos princesė“. Skaityti daugiau.

THE PERFORMANCE”IVONA PRINCESS OF BURGUNDY” IS THE FIRST WORK OF AN INTERNATIONAL TEAM IN ALYTUS

Lately, we often have to hear a question, even a confirmation – „nothing happens in the theater at this moment”. We have to agree that there are no LIVE meetings with the audience, because VIRTUAL meetings, especially with pupils, are very active. And on the theater stage – an intense creative process is taking place – a performance based on Witold Gombrowich’s play „Ivona, Princess of Burgundy“ is being staged. Read more.

„IVONA, BURGUNDIJOS PRINCESĖ” SU TARPTAUTINE KOMANDA ALYTAUS MIESTO TEATRE!

Alytaus miesto teatre statomas naujas spektaklis – Witoldo Gombrowicziaus „Ivona, Burgundijos princesė”. Jį režisuoja Szabo Stefan iš Vengrijos.  Skaityti daugiau.

„IVONA, THE PRINCESS OF BURGUNDY” WITH AN INTERNATIONAL TEAM AT ALYTUS CITY THEATER!

A new performance is being staged at Alytus City Theater – „Ivona, Princess of Burgundy” by Witold Gombrowicz. It is directed by Szabo K. Stefan from Hungary. Read more.

TARPTAUTINIS PROJEKTAS TEATRALAMS LEIDŽIA ĮGYVENDINTI IDĖJAS IR TOBULĖTI

Alytaus miesto teatras kartu su partneriais iš Kaliningrado regiono jaunimo teatro “Мolodyozhnyj“ toliau sėkmingai įgyvendiname projektą „Kuriant tiltus: turizmo ir kultūros plėtra Sovetsko ir Alytaus regionuose“. Žinoma, karantinas iškelia naujus iššūkius, tačiau labai džiaugiamės, kad einame pirmyn. Apie tai, kas jau sukurta ir kur žengiame toliau – žiūrėkite šiame reportaže.

INTERNATIONAL PROJECT ALLOWS THEATERS TO IMPLEMENT IDEAS AND IMPROVE SKILLS

Alytus City Theatre together with partner – Kaliningrad Region Youth Theater „Molodyozhnyj“ are successfully implementing the project “Building Bridges: Development of Tourism and Culture in the Sovetsk and Alytus Regions”. However, the quarantine is making new challenges, but we are still happy, that we are going forward. What was creatted and where we are going – you can see in video report.

KŪRYBINĖJE LABORATORIJOJE GIMUSIOS IDĖJOS GALI VIRSTI SPEKTAKLIU AR KULTŪRINE EDUKACIJA VAIKAMS

Nors siaučianti COVID-19 pandemija ir  paskelbtas karantinas uždarė Alytaus miesto teatro, kaip ir kitų kultūros įstaigų duris, tačiau už jų vyksta darbai. Žiūrovai tai pamatys sugrįžus į įprastas gyvenimo vėžes, kai kultūros troškulys bus numalšintas gyvais susitikimais.  Įgyvendinant tarptautinį projektą „Kuriant tiltus: turizmo ir kultūros plėtra Sovetsko ir Alytaus regionuose“  teatre buvo surengta kūrybinė laboratorija. Skaityti daugiau.

IDEAS BORN IN A CREATIVE LABORATORY COULD TURN INTO A PERFORMANCE OR CULTURAL EDUCATION FOR CHILDREN

Although the raging COVID-19 pandemic and the quarantine restrictions closed the doors of the Alytus City Theater, as well as other cultural institutions, but the work is still going on. Audience will see it when they return to the normal course of life and the thirst for culture will be quenched by live meetings and events. As part of the international project “Building Bridges: Development of Tourism and Culture in the Sovetsk and Alytus Regions”, a creative laboratory was organized at the theater. Read more.

TEATRO ISTORIJA NUGULĖ KNYGOS PUSLAPIUOSE, PARODOJE IR FILME

Alytaus miesto teatras paminėjo savo 30 – ąjį jubiliejų ir įgyvendindamas tarptautinį projektą  „Tiesiame tiltus: turizmo ir kultūros plėtra Sovetsko ir Alytaus regionuose“ atidarė fotomenininko Dmitrijaus Matvejevo fotografijų parodą, kurioje užfiksuotos Alytaus miesto teatro spektaklių akimirkos ir aktoriai. Taip pat vakaro metu buvo pristatyta knyga „Alytaus teatras“ ir filmas „AMT. Augti, mylint teatrą“. Skaityti daugiau.

Knyga lietuvių kalba

A HISTORY OF THREE DECADES IN A BOOK, FILM AND EXHIBITION

Alytus City Theatre celebrated its 30th anniversary and, as part of the international project “Building Bridges: Tourism and Culture Development in Sovetsk and Alytus Regions”, opened a photography exhibition by photographer Dmitrij Matvejev, which captures moments and actors from Alytus City Theatre performances. At the same evening theatre presented the book “Alytus Theatre” and the film “AMT. Grow by loving theatre.” Read more. 

Book (EN)
Book (RU)

„SCENOS MENO MOKYKLA“- FANTASTIŠKŲ PATIRČIŲ IR PROFESINIO TOBULĖJIMO LAIKAS

Savaitė fantastiškų patirčių ir profesinio tobulėjimo dozė. Taip Alytaus miesto teatro surengtą „Scenos meno mokyklą“ apibūdina kūrybiniuose mokymuose dalyvavę Alytaus miesto teatro darbuotojai.„Scenos meno mokykla“ buvo pirmoji, atvėrusi tarptautinio projekto „Kuriant tiltus: turizmo ir kultūros plėtra Sovetsko ir Alytaus regionuose“ veiklų duris, – sako šio projekto vietos koordinatorė Inesa Pilvelytė. Šioje meistriškumo mokykloje savo gebėjimus ir kvalifikaciją kėlė Alytaus miesto teatro, partnerių, Kaliningrado regiono jaunimo teatro „Мolodyozhnyj”, trupės, scenos šviesų ir garso specialistai. Skaityti daugiau.

“SCHOOL OF PERFORMING ARTS” IS A TIME OF FANTASTIC EXPERIENCES AND PROFESSIONAL DEVELOPMENT

A week of fantastic experiences and a dose of professional development. This is how the “School of Performing Arts” organized by Alytus City Theater is described by its employees who participated in creative trainings. The School of Performing Arts was the first activity of the international project „Building Bridges: Development of Tourism and Culture in the Sovetsk and Alytus Regions” to open its doors, says Inesa Pilvelytė, the local coordinator of this project. Specialists of Alytus City Theater, project partners – the Kaliningrad Region Youth Theater „Molodyozhnyj” troupe an technicians raised their skills. Read more.

„SCENOS MENO MOKYKLA“ – TAI, KĄ ĮGAUS AKTORIAI, BUS ATIDUOTA ŽIŪROVAMS

Alytaus miesto teatro aktoriai bei  šviesų ir garso specialistai  šiuo metu savo meistriškumą kelia „Scenos meno mokykloje“. Tai pirmoji įgyvendinamo Interreg projekto „Kuriant tiltus: turizmo ir kultūros plėtra Sovetsko ir Alytaus regionuose“ veikla, kurą rengia Alytaus miesto teatras. Partnerių, Kaliningrado regiono jaunimo teatro „Мolodyozhnyj” kolektyvas, dėl koronaviruso negalėjęs atvykti į Lietuvą dalyvauti meistriškumo mokykloje, neliko nuošalyje – mokymuose jie dalyvauja nuotoliniu būdu ir tvirtina, kad tai jiems neįkainojama patirtis. Skaityti daugiau.

“THE SCHOOL OF PERFORMING ARTS” – WHAT THE ACTORS WILL GAIN, WILL BE GIVEN TO THE AUDIENCE

Actors of the Alytus City Theater as well as light and sound specialists are currently improving their skills at the School of Performing Arts. This is the first activity of the currently ongoing Interreg project “Building Bridges: Tourism and Culture Development in Sovetsk and Alytus Regions”, which is organized by Alytus City Theater. The staff of the partners, the Kaliningrad Region Youth Theater „Molodyozhnyj”, who could not come to Lithuania to attend the master school due to the coronavirus, was not left out – they participate in the training remotely and claim that it is a valuable experience for them. Read more.

ĮGYVENDINDAMAS TARPTAUTINĮ PROJEKTĄ ALYTAUS MIESTO TEATRAS SIEKIA TOBULĖTI, KURTI IR PLĖTOTI KULTŪRINĮ TURIZMĄ

Alytaus miesto teatrui pastarieji metai buvo sėkmingi. Laimėtas Interreg tarptautinis 2014 – 2020 metų Europos kaimynystės priemonės Lietuvos ir Rusijos Federacijos bendradarbiavimo per sieną programos projektas „Kuriant tiltus: turizmo ir kultūros plėtra Sovetsko ir Alytaus regionuose“. Dvejus metus truksiantis projektas įgyvendinamas kartu su partneriais – Kaliningrado regiono jaunimo teatru „Мolodyozhnyj”. Skaityti daugiau.

IMPLEMENTING AN INTERNATIONAL PROJECT, ALYTUS CITY THEATER SEEKS TO IMPROVE, CREATE AND DEVELOP CULTURAL TOURISM

The last years have been successful for Alytus City Theater. The international project of the European Neighborhood Instrument Lithuanian-Russian Federation Cross-Border Cooperation Program “Building Bridges: Development of Tourism and Culture in the Sovetsk and Alytus Regions” for 2014-2020 was won. The two-year project is being implemented together with partners – Kaliningrad Region Youth Theater „Molodyozhnyj”. Read more.